Általános Szerződési Feltételek

A www.yuva.hu elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó webáruház

Általános Szerződési Feltételei

Verziószám: v1.

Közzététel dátuma: 2017.06.25.

Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Vállalkozás www.yuva.hu weboldalán (továbbiakban: weboldal) – az ÁSZF elfogadásával – létrejött jogviszonyokra terjed ki.

Az ÁSZF azzal a céllal jött létre, hogy rögzítse Polgári Törvénykönyv szerinti Vállalkozás és az Igénybe vevő, így a fogyasztó, továbbá a fogyasztónak nem minősülő jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek elektronikus úton történő – weboldalon keresztül létrejött – szerződéskötéshez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá tájékoztatást adjon az igénybe vevők részére a szerződés keletkezésével, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden fontos tényről és körülményről.

Az ÁSZF-ben rögzített, igénybe vevőkre (Vevő) vonatkozó jogok és kötelezettségek nem érintenek minden, a Vállalkozással – az ÁSZF elfogadásával létrejött – szerződést kötő Igénybe vevőt, egyes jogok és kötelezettségek kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztókra érvényesek.

Az ÁSZF, mint szerződési feltétel, a Vállalkozás által – több szerződés megkötése céljából – egyoldalúan, az Igénybe vevő közreműködése nélkül előre meghatározott tartalommal bír, amely tartalmat a Vállalkozás és weboldal szolgáltatásait Igénybe vevő (másik) fél egyedileg nem tárgyalt meg.

A weboldalon (keresztül) megvásárolható termékek azok részére elérhetők, akik az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerték majd azt elfogadták.

Jelen ÁSZF tartalmának összeállítása az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően történt, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint
 • a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

1.) A Vállalkozással kapcsolatos adatok

a.) A vállalkozás adatai

Név: Yuva Kft.

Cím: 7696 Hidas, Dózsa Gy. u. 12.

Postai levelezési cím: 7696 Hidas, Dózsa Gy. u. 12.

E-mail cím: info@yuva.hu

Telefonszám: +36-20-526-6815 (normál díjszabású)

A vállalkozást regisztráló hatóság neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Regisztrációs szám: Cg. 02-09-069382

Adószám: HU 13265302-2-02

Weboldal címe: www.yuva.hu

b.) Tárhelyszolgáltató adatai

Név: BARKA és TÁRSA Bt.

Cím: 7741 Bogád, Virág utca 1.

Képviselő: Barka Tamás

E-mail cím: barkaestsa@gmail.com

Telefon: +36 30 284 5594

2.) Általános rendelkezések

2.1. A szerződés nyelve

Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a weboldal, az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.

 

2.2 Az ÁSZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek alanyai, illetve azok fogalom meghatározásai

 Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Online adásvételi szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett

2.3. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF (és egyben Vásárlási Feltételek) hatálya a Yuva Kft. (továbbiakban: Eladó / Válalkozó) és a Felhasználó, illetve Vásárló, Weboldalon keletkező jogviszonyaira terjed ki.

2.4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések köre és értelmezése

2.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.5. Az ÁSZF érvényessége

2.4 A jelen ÁSZF a fent megjelölt érvényességi dátummal megjelölt naptól hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a Weboldalon közzéteszi. A Weboldal URL címét megnyitó (a weboldalra látogató) felhasználók a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.

2.2. A szerződés alakisága, iktatása és utólagos hozzáférhetősége

Jogi szempontból a weboldalon leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Tekintettel arra, hogy az ÁSZF elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Vállalkozás, Igénybe vevővel megkötött szerződést egyedileg nem iktatja, de rögzíti a szerződéskötés dátumát, valamint tárolja az érvényben lévő és hatályon kívül helyezett minden ÁSZF-et, így mind a Vállalkozás, mind pedig az Igénybe vevő részére hozzáférhetővé válik a szerződés bármely későbbi időpontban.

Az ÁSZF tartalma elsődlegesen szöveges formátumban érhető el a Vállalkozás weboldalának nyitó oldalán. Az ÁSZF változatlan formában történő tárolásának biztosítása érdekében a Vállalkozás PDF formátumban is közzéteszi az ÁSZF-et. A Vállalkozás az ÁSZF-et a közzétételének napjának dátumával és verziószámmal lát el, módosítás esetén a módosított ÁSZF-et a regisztrált igénybe vevők részére tartós adathordozón, annak elfogadása céljából átadja. A módosított ÁSZF csak akkor lép hatályba, ha ahhoz az Igénybe vevő kifejezett hozzájárulását adta, ami hozzájárulást az Igénybe vevő egy esetleges vásárlást követően, a vásárlás során történő ÁSZF elfogadásával tud megtenni.

2.3. Magatartási kódex

A Vállalkozás nem csatlakozott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez, így jelen weboldal kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

2.4. A digitális adattartalom működése valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldal a HTTP protokollt használja arra, hogy web-dokumentumokat jelenítsen meg az Interneten keresztül – HTML formátumú weboldalán – az Igénybe vevő számára.

Az így (HTTP protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuálisan legfrissebb verzióin) keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására.

A felhasználói élmény megfelelősége érdekében az Igénybe vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű Internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére.

A weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy az Igénybe vevő ismeri az Internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

A Vállalkozás nem felelős az Interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az Interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok bármilyen okból is következtek be.

2.5. A digitális adattartalom, szerzői jogok és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések

A weboldal használata az Igénybe vevő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy az Igénybe vevő használjon vírusírtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Igénybe vevő számítógépén található adatok védelme az Igénybe vevő feladata.

A weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a Vállalkozás külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg (beágyazás).

A vállalkozás (eladó) fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

Kérjük, hogy a weboldalon történő megrendelése előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF tartalmát!

3.) A megvásárolható termékek

3.1. A weboldalon megvásárolható termékek

A Vállalkozás a weboldalon részletesen feltünteti a termék nevét, a termékek lényeges tulajdonságait, így a termék árát, amennyiben szükséges az egységárát, járulékos költségeit (különösen: a szállításért és a csomagolásért felszámított költségek) valamint megjeleníti a termék fotóját/fotóit. A Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt nem vállalunk felelősséget.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és -amennyiben van – a csomagolási költséget is, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját és utánvétes fizetés esetén az utánvét pénzkezelési díját, melyek a bruttó áron felül fizetendők.

Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, úgy a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja az Igénybe vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról és egyéb paramétereiről.

4.) A vásárlás általános rendje

A weboldalon keresztül rendelni regisztrációval és anélkül is lehetséges a nap 24 órájában.

Csak magyarországi címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni.

A vásárlás, illetve szerződéskötés csak magyar nyelven történhet, ami írásban kötött szerződésnek minősül.

A szerződési jognyilatkozat megtétele (az ÁSZF elfogadása) – amennyiben az termék megrendelésével járt együtt – minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után!

5.) A szerződéskötés folyamat

5.1. A szerződés lépései és technikai feltételei

 1. Az igénybe vevő a weboldalra érkezve – megismerve az áru jelentős információit – dönthet arról, hogy meg szeretné e azt vásárolni / rendelni vagy sem.
 2. Amennyiben a vásárlás / megrendelés mellett dönt, úgy a termék melletti (KOSÁRBA RAKOM) feliratú kosár ikonra kattintva tudja a terméket a kosárba tenni.
 3. Abban az esetben, ha a kiválasztott termékből az alap mennyiségi egységtől eltérő (több) terméket szeretne rendelni az Igénybe vevő, a weboldal jobb felső sarkában lévő kosár ikon fölé húzva az egeret, majd a kosár ikonra kattintva megnyíló „Kosár” oldalon tudja a szükséges mennyiségi változtatásokat megtenni a következő módon. Annál a terméknél, ahol a mennyiséget kívánja változtatni csak annyit kell tennie, hogy mennyiség mezőbe tetszése szerinti mennyiséget beírva tudja megadni a megvásárolni kívánt termék mennyiségét, majd kattintson rá a „kosár frissítése” című gombra és máris az aktuális adatok jelennek meg, a termék darabszáma és ára tekintetében.
 4. Amennyiben törölni szeretne az igénybevevő, a vásárlása során valamelyik kiválasztott terméket, a vásárlás tényleges ellenőrzése és lezárása előtt, úgy azt szintén a kosár oldalon teheti meg, a következő módon. A weboldal jobb felső sarkában lévő kosár ikon fölé húzva az egeret, majd a kosár ikonra kattintva megnyíló a „Kosár” oldalon. A „Kosár” oldalon annál a terméknél, amelyet törölni szeretne a kosár tartalmából, a törlendő termékkel egy sorban lévő kuka ikonra kattintva teheti meg. Erre (adatok és termékek, javítása, módosítása) a vonatkozó jogszabályok szerint az igénybevevőnek a vásárlás lezárása /. elküldése előtt is lehetősége van (végső adatellenőrzési lépés)
 5. A vásárlás befejezésével az Igénybe vevő a kosárból a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással vagy amennyiben nem a kosárban van, az oldal jobb felső sarkában lévő kosár ikon fölé húzva az egeret, a megjelenő panelen a „Pénztár” gombra kattintva tud továbbhaladni.
 6. A „Pénztár oldalon” tudja az igénybevevő (vásárló) megadni a kupon kódját, amennyiben rendelkezik vele, továbbá a számlázáshoz és a szállításhoz szükséges információkat / adatokat és itt tudja kiválasztani a fizetés módját is.
 7. A Pénztár oldalon az adatok megadása és kiválasztása után „Rendelés összesítése” lépésben az Igénybe vevő (vásárló) ellenőrizni tudja a kiválasztott termék adatait (nevét, mennyiségét, mennyiségi egységét, árát), a választott szállítási módot, valamint annak díját, illetve az így kialakult összesen fizetendő bruttó – az áfát is magában foglaló – összeget, biztosítva ezzel a részére az adatbeviteli hibák felismerhetőségét. Továbbá a rendelés véglegesítése előtt az Igénybe vevőnek lehetősége van a már bevitt adatok módosítására is.
 8. A rendelés aktiválása előtt az Igénybe vevőnek el kell olvasnia és el kell fogadnia a weboldal Általános Szerződési Feltételeit. Az elfogadáshoz a „Megrendelés elküldése” gomb feletti pipa nélküli jelölőnégyzet (checkbox) pipálásával (egérrel történő rákattintással) tudja teljesíteni az Igénybe vevő.
 9. A rendelés aktiválása (elküldése) a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással lehetséges.
 10. Az igénybe vevő a rendelés aktiválását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben kapja meg a fogyasztói szerződése – Vállalkozás általi – megerősítését (továbbiakban: visszaigazolás). A visszaigazolás tartalmazza a vásárolt termék megnevezését, mennyiségi egységét, mennyiségét, egységárát, összesen értékét, fizetés mód megjelöléseként az utánvétet és a szállítási költséget (a szállítási költség tartalmazza a csomagküldés díját, az utánvét pénzkezelési díját és a csomagolást is), linket az alkalmazható Eljárási/felmondási tájékoztatóhoz és elállási/felbontási nyilatkozat minta letöltéséhez való linket, valamint a szállítási határidőt.
 11. A létrejött szerződés adatai véglegesek, így az elküldés után az Igénybe vevő által nem módosíthatók.
 12. Amennyiben a visszaigazolás az előírt határidőn belül az Igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az Igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve a Igénybe vevőhöz (vevő) megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Igénybe vevő rossz e-mail címet adott meg a rendelés során, vagy az Igénybe vevő e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 13. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 – 16:00 óra között történik.
 14. Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Igénybe vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!
 15. Amennyiben a feldolgozás során kiderül, hogy a rendelés nem teljesíthető, úgy azt a Vállalkozás elutasítja, és erről, valamint az elutasítás okáról értesítést küld az igénybe vevő e-mail címre. Az elutasítást követően az Igénybe vevő újból rendelést adhat a weboldalon.
 16. Ha a Vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, a Vállalkozó erről az Igénybe vevőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vállalkozás az Igénybe vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. E kötelezettség teljesítése Vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 17. A Fogyasztónak minősülő Igénybe vevő – amennyiben a megvásárolt termékre vonatkoztatva lehetséges – az elállás szabályai szerint élhet elállási jogával.

5.2. Az adatbeviteli hibák kijavítása

A kosárba tett áru, illetve annak a rendelés során választható paraméterei – amennyiben erre igény merülne fel – módosíthatóak. A bevitt adatokat az Igénybe vevő a kosárba történő belépés után (kosár ikonra kattintás után elérhető felületen) tudja módosítani – illetve a vásárlási folyamat során, a rendelés aktiválását (a „Megrendelés elküldése” gombra való kattintás) megelőzően bármikor.

Az Igénybe vevő által a regisztráció során megadott személyes adatok a rendelés során bármikor módosíthatók, így a rendelés aktiválása előtt a Vállalkozás minden bevitt adat tekintetében biztosítja az adatok módosíthatóságát.

5.3. Fizetés, fuvarozás, teljesítési határidő és kiszolgáltatás

a.) Fizetés

Az Igénybe vevő a weboldalon különféle fizetési módok közül tud választani. Termék vásárlása esetén:

 • Utánvétel (az áru átvételével egyidejűleg) (utánvét-kezelés költsége bruttó 380,- Ft),
 • Banki átutalással (előre utalás),

Bankkártyás fizetés esetén a fizetés a termék vagy szolgáltatás megrendelésének utolsó lépésében lehetséges.

Utánvétel történő fizetési mód esetén a fizetés a Vállalkozás megbízott partnere (GLS Hungary) részére történik készpénzben, a termék kiszolgáltatásakor (átadásakor) és forintban.

A fizetés minden fizetési mód esetén forintban történik.

b.) Teljesítési határidő

Termékértékesítés esetén a Vállalkozás – abban az esetben, ha a megrendelt termékből van raktáron – 2-5 munkanapon belül teljesíti a termék kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét.

Abban az esetben, ha a megrendelt termék nincsen készleten és előre láthatólag a vállalt 2-5 napos határidőn belül nem teljesíthető a termék kiszolgáltatása, a Vállalkozás e-mailben értesíti az Igénybe vevőt, hogy az dönthessen, hogy ez esetben eláll a szerződéstől vagy megvárja a termék Vállalkozás által megjelölt határidőben történő átadását.

c.) Fuvarozás

Termék kiszolgáltatása esetén a csomag tartalmazza a megrendelt terméket. A csomag már nem tartalmazza nyomtatott formában az elektronikus úton átadott dokumentumokat, így a Számlát és a „A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató”-t, valamint az “Elállási/Felmondási Tájékoztató”-t és Elállási/Felmondási Nyilatkozat mintát, továbbá az ÁSZF-et.

Az Igénybe vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Vállalkozás nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Szállítási/fuvarozási díj:

 • 13.000,- Ft (bruttó) vásárlási érték alatt a szállítás díja minden esetben 1.890,- Ft (Bruttó)
 • 13.000,- Ft feletti (Bruttó) vásárlási érték felett a szállítás díjtalan

https://www.yuva.hu/szallitasi-feltetelek

d.) Kiszolgáltatás termék vásárlása esetén

A kiszolgáltatás az áru Igénybe vevőnek történő átadását jelenti. Arra az esetre, ha a visszaigazolásban – a Vállalkozás által – megjelölt időszakban az Igénybe vevő nem tudja megoldani az áru átvételét, a visszaigazolást követően írásban (e-mailben) más nagykorú személyt is megnevezhet maga helyett átvételre jogosultként.

Abban az esetben, ha a szállítási cím vagy az átvétellel kapcsolatos megjegyzés nem egyértelmű, a Vállalkozás telefonon egyeztet az Igénybe vevővel. Ilyen esetekben a kiszállításról akkor intézkedünk, ha a fenti egyeztetések után pontosításra kerültek a kiszolgáltatáshoz szükséges adatok.

Az Igénybe vevő, illetve az átvételre jogosult személy átvételi jegyzéken veszi át a kiszállított terméket. A kiszolgáltatás a termék eredeti kiszerelésében történik.

Az Igénybe vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Vállalkozás nem fogad el!

e.) Kiszolgáltatási akadály és annak anyagi következményei

Kiszolgáltatási akadálynak minősül, ha a visszaigazolásban megjelölt időintervallumban a megadott szállítási helyen és időpontban nincs jelen sem az Igénybe vevő, sem (ha van ilyen) az átvételre jogosult személy.

Amennyiben a címzett nem tartózkodik a címen, a futárszolgálat értesítést hagy és a kézbesítést még egy alkalommal megpróbálja. Az első kézbesítéstől számított 5 munkanapig raktározza a küldeményt, amennyiben ez idő alatt sem a címzett nem jelentkezik sem a címnyomozás nem vezet eredményre, a futárszolgálat a küldeményt visszaszállítja a Yuva Kft. (webáruház) telephelyére.

A kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén a Vállalkozás jogosult elállni a szerződéstől, melyről írásbeli értesítést küld a Fogyasztónak az e-mail címre.

Amennyiben a kiszolgáltatásnak az akadálya az, hogy az Igénybe vevő által átvételre jogosultként megnevezett személy még nem töltötte be a 18. életévét, vagy erről nem lehet teljes bizonyossággal meggyőződni, akkor a Vállalkozás vagy annak csomagküldést végző megbízottja az előzőleg meghatározottak szerint újabb egyeztetést kísérel meg az Igénybe vevővel, annak eredménytelensége esetén pedig eláll a szerződéstől.

A fent rögzített kiszolgáltatási akadályok az Igénybe vevő magatartásának felróható, illetve érdekkörében bekövetkezett eseménynek minősülnek, melyre tekintettel elállás esetén a Vállalkozás jogosult a kiszállítás díjára. Amennyiben a kiszállítás eredetileg díjmentes volt az Igénybe vevő részére (pl.: a mennyiségi megrendelés esetén, értékhatár elérése miatt), a Vállalkozás 1.890 Ft kiszállítási díjat számol fel az Igénybe vevő részére.

6.) A vásárlástól való elállási jog Fogyasztónak minősülő igénybe vevők esetén

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt – a fuvarozótól eltérő – harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás címre. Ebből a célból felhasználhatja a Vállalkozás által a Visszaigazolásban vagy a Vállalkozás weboldaláról letölthető Elállási/Felmondási Nyilatkozatmintát is.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozás által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, amennyiben volt ilyen) A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, a Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a Vállalkozás a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.)

A Fogyasztó köteles a Vállalkozás számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.) Jótállás

A jótállás – hétköznapi és közismert nevén „garancia” – azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

Jótállásnál tehát mindig a Vállalkozásnak kell bizonyítania, ha mentesülni akar a felelőssége alól, hogy a hivatkozott hiba oka a teljesítés (például: áru átadása után keletkezett és a terméket megvásárló Igénybe vevő nem rendeltetésszerű használatának a következménye).

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A kötelező jótállás időtartama 1 év – e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár – , amelynek kezdő időpontja a termék a terméket megvásárló Igénybe vevőnek történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja (tehát a jótállási idő nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik).

A Fogyasztó a (kötelező) jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében elsődlegesen a termék kijavítását kérheti. A Fogyasztó a kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is jelezheti. Ez esetben a javítószolgálat köteles a Vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

A vállalkozásnak (vagy a javítószolgálatnak) törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Abban az esetben, ha a Vállalkozás vagy a javítószolgálat az átvételtől számított 15 napon belül nem végezte el a javítást, a Fogyasztó kérheti a termék cseréjét, illetve, amennyiben ez nem lehetséges (pl.: készlethiány miatt), az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. A Fogyasztó a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A Vállalkozás termékei alap esetben 1 év jótállással rendelkeznek, ettől eltérő garanciaidő esetén a termék adatlapján, illetve a jótállási jegyen kerül feltüntetésre a garanciaidő.

8.) Kellékszavatossági jog az Igénybe vevőnek

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a Vállalkozás (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hibaok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

A szavatosság körében a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói szerződésekre irányadó – azaz a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály – és a fő szabály alól kivételt képező szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Vállalkozás kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hibaokban) szenvedő terméket adott el, vagy sem.

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Fogyasztókkal kapcsolatos egyéb jogok és kötelezettségek:

A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

– elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak – másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

– másod sorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

A elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető!

Kellékszavatossági igény érvényesítésekor – a szavatossági idő teljes időtartama alatt, azaz itt nincs kivétel – a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, felhívja a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.

A szerződés megkötését bizonyítottnak tekinti a Vállalkozás, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

A Vállalkozás a fogyasztói kifogásokat (szavatossági és jótállási igény bejelentését) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott alapján – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett – “Jegyzőkönyv a fogyasztói kifogásokról” elnevezésű dokumentumban rögzíti.

9.) Termékszavatossági jog a Fogyasztó részére

A termékszavatosság alapján a gyártó közvetlenül felel a hibás ingó(!) dolog hibájáért a Fogyasztóval szemben, de csak a jogi értelemben vett Fogyasztóval (fogyasztóval) szemben.

Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatosság a gyártót a termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli. Ezen igényérvényesítési határidő azonban annyiban eltér a kellékszavatossági határidőtől, hogy nem elévülési, hanem jogvesztő, azaz ezt követően már termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni.

A termékszavatosságból eredő jogok tulajdonváltozás esetén az új tulajdonost illetik meg.

A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártótól a Fogyasztó/fogyasztó elsősorban kijavítást kérhet. Ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, vagy a Fogyasztó/fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, akkor cserét kérhet. Azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen értelemszerűen a gyártó és a Fogyasztó/fogyasztó között nem jött létre szerződés, így „pénzátadásra” vagy szerződéstől való elállásra sem tud sor kerülni.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termékszavatosság a kellékszavatosságtól abban tér el, hogy a termékszavatosság:

1) kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén áll fenn;

2) kizárólag fogyasztó érvényesítheti, de az új tulajdonost is megilleti ez a jog;

3) közvetlenül a gyártónak (forgalmazónak, importálónak) kell helytállnia;

4) sokkal szűkebb körben minősül hibásnak a termék, amely alapján a gyártó felelőssége fennáll;

5) a fogyasztó kizárólag a termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti;

6) végig a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt;

7) a termékfelelősség alól a gyártó kizárólag a törvényben felsorolt esetekben mentesül;

8) az igényérvényesítés határideje 2 év, amely a termék forgalomba hozatalától számítódik és jogvesztő (nem elévülési).

10.) A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama

Három napos cseregarancia

Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelet értelmében, a rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (vagy üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt. Ez esetben a vállalkozás nem hivatkozhat Ptk. szerinti aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Tekintettel arra, hogy a kötelező jótállás idején a bizonyítási teher a kereskedő oldalán áll, így a hiba gyártási eredetének felderítése érdekében akár szakvéleményezésre is küldhetik a készüléket.

A három munkanapon belüli csereigény esetén a forgalmazó nem választhatja az áru kijavítását, hanem köteles a meghibásodott árut – amennyiben van ugyanolyan árucikk a forgalmazónál – előzetes vizsgálat nélkül azonnal kicserélni, az előzetes vizsgálatot igénylő kijavításra nem ad a jogszabály lehetőséget, ebből értelemszerűen következik a meghibásodott fogyasztási cikk azonnali kicserélésének kötelezettsége a forgalmazó részéről.

Jótállás

A “háromnapos cseregarancia” hatálya alá nem tartozó olyan tartós fogyasztási cikkek esetében, amire kormányrendelet kötelező jótállást ír elő, a Fogyasztó a vásárlás napjától (vagy beüzemelést igénylő termék esetében a beüzemelés napjától) számított egy éven belül élhet jótállási kötelezettségével. Jótállási igény érvényesítésekor a jótállásra kötelezettnek 15 nap áll rendelkezésére, hogy a terméket megjavítsa. Amennyiben ez nem teljesül, a Fogyasztó másik szavatossági jogra is áttérhet.

Kellékszavatosság

A Vállalkozás által forgalmazott termékekre vonatkozóan a Fogyasztó – a szerződés teljesítésétől számított két éven belül – kellékszavatossági jogát (kijavítást, cserét, árleszállítást, vagy végső soron el is állhat a szerződéstől) érvényesítheti, amennyiben a termék hibája már a vásárláskor fennállt. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Termékszavatosság

Amennyiben a Fogyasztó által megvásárolt ingó dolog a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek nem felelt meg, vagy nem rendelkezett a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, a Fogyasztó termékszavatossági jogával élhet a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül (a két év jogvesztő, nem elévülési).

(Szerződés hiányában a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés /vásárlás/ időpontja, hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon).

11.) Panaszkezelés

a.) Elsősorban a vállalkozást keresse fel panaszával (a vállalkozás panaszkezelési módja)

A Vállalkozás arra törekszik, hogy a Fogyasztó részéről felmerült panaszokat “házon belül” megoldja és a Fogyasztó megelégedésére, a lehető leghamarabb orvosolja azt.

A Fogyasztó a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással.

Szóbeli panasz kezelése

A Vállalkozás a hozzá beérkező szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a fogyasztónak,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban – érdemben – válaszolja meg a fogyasztó részére. Amennyiben a Vállalkozás elutasítja a panaszt, a fogyasztó részére a panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

 1. a) a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti (a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt) szóbeli (illetve ettől eltérő módon tett) kifogás esetén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett jegyzőkönyvet használja:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/sites/default/files/jegyzokonyvminta_szobeli_panaszrol_2.1.pdf

Írásbeli panasz esetén

A Vállalkozáshoz írásban érkezett panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül írásban válaszolja meg és küldi meg egyidejűleg a Fogyasztó részére, ami válasz a panasz elutasítása esetén tartalmazza az elutasítás indoklását is.

A panasz elutasítása esetén – legyen az szóbeli vagy írásbeli – a Vállalkozás írásban tájékoztatja a Fogyasztót – elutasító álláspontján, valamint annak indoklásán felül – arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Vállalkozás az alábbi elérhetőségein fogadja a fogyasztói panaszokat:

Név: Yuva Kft.

Postai levelezési cím: 7696 Hidas, Dózsa Gy. u. 12.

E-mail cím: info@yuva.hu

b.) Másodsorban vegye igénybe az Online Vitarendezési Platformot

A hazai vállalkozások kötelesek együttműködni a hazai békéltető testületekkel, máskülönben fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. A cégek képviselőinek szintén előnyös az online békéltető honlap, mivel időt, pénzt spórolva nem kell megjelenniük sem nekik, sem pedig a fogyasztónak személyesen. A vitás felek és a testület közötti párbeszéd végig a világhálón folyik és a megoldásra irányuló ajánlatukat néhány kattintással teszik meg.

Az egy egyszerű regisztrációt követő bejelentkezés után könnyű szerrel nyújthatja be panaszát az online békéltető honlapon keresztül. Az így bejelentett panasz a Békéltető Testülethez kerül.

Miután a békéltető testülethez került az ügy, a vitarendezési eljárásban legkésőbb kilencven napon belül döntés születik, az eljárási határidő meghosszabbításra csak kivételes esetben van mód. Az eljárás teljes egészében az interneten zajlik, ami a legnagyobb előnye ezen vitarendezési eljárásnak, hiszen sem a Fogyasztónak, sem pedig a vállalkozásnak nem kell utaznia, otthonából, az Interneten keresztül folytathatják le a Békéltető Testületi eljárást.

További információk az Online Vitarendezési Platformról itt található:

https://www.yuva.hu/tajekoztato_az_online_vitarendezesi_platformrol

c.) Panaszkezelés közvetlenül a Békéltető Testület közreműködésével

A Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

A Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások

– minőségével, biztonságosságával,

– és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,

– valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével

kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos tehát, hogy a békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület címe:

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület

székhelye/postacíme: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

telefonszáma: +3672-507-154

telefaxszáma: +3672-507-152

mobil: 20/283-3422

e-mail címe: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

web: www.pbkik.hu , www.pecsikamara.hu , www.baranyabekeltetes.hu

Az ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje:

H-CS: 0830-1500

P: 0830– 1200

További információk a Békéltető Testületekről itt található:

https://www.yuva.hu/tajekoztato_a_bekelteto_testuletekrol

d.) Végső esetben forduljon a Hatósághoz

Amennyiben panaszát nem sikerült orvosolnia sem a Vállalkozásnak, sem a Békéltető Testületnek, végső megoldásként forduljon a területileg illetékes járási hivatalhoz.

A területileg illetékes járási hivatal elérhetősége:

Pécsváradi járás

Járás vezetője: Dr. Emődy Balázs

Cím: 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.

Telefonszám: +36 72 795 083 Fax: +36 72 795 085

E-mail: pecsvarad.jaras@baranya.gov.hu

e.) És, ha már nem maradt más megoldás, – legvégső esetben – forduljon Bírósághoz

Amennyiben fenti eljárások nem vezetnek eredményre, a szerződésszegés tényének és a szavatossági igény jogosságának megállapítása érdekében forduljon – lakhelye szerint illetékes – Bírósághoz.

12.) Adatvédelem

A Vállalkozás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Fogyasztó hozzájárulása nélkül, jogszabály alapján kezelheti a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A vásárló elfogadja, hogy a Yuva Kft.által üzemeltetett elfogadóhely (www.yuva.hu Webáruház) felhasználói adatbázisában tárolt bármely, a vásárlás során megadott adat a vásárló által átadásra kerüljön a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.), mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A Vállalkozás, a Fogyasztó által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített tartalom szerint kezeli.

Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor aktuális verziója a következő webcímen érhető el:

https://www.yuva.hu/adatkezelesi-tajekoztato

13.) A szerződés hatálya

Jelen ÁSZF 2017. június 25. napján került közzétételre.

Jelen ÁSZF, mint elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az igénybe vevő számára hozzáférhetővé válik és termék adás-vételére irányuló szerződés esetén határozatlan időre jön létre, visszavonásig vagy újabb verziószámmal megjelölt ÁSZF közzététele napjáig marad hatályban.

14.) Záró rendelkezések

A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása (kivéve: ÁSZF és a weboldal tájékoztatónak kizárólag saját céllal történő letöltése és tárolása), feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.

Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF ide kattintva Általános Szerződési Feltételek ÁSZF v1-H170625 PDF formátumban is letölthető!

Jelen ÁSZF-sablon a www.webjogimegfeleles.hu terjesztésében elérhetővé tett ÁSZF minta alapján készült. Az ÁSZF-sablon a szerzői jogról szóló törvény értelmében jogvédelem alatt áll és a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, így tilos a szerző engedélye nélküli bármely módon történő felhasználása, így különösen többszörözése, terjesztése, átdolgozása.

2017 Minden jog fenntartva!