Adatkezelési Tájékoztató

A www.yuva.hu elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó weboldal természetes személyek személyes adatinak kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója

Verziószám: v1.

Érvényes: 2017.06.25.-től

Bevezető

Jelen Adatkezelési Tájékoztató azzal a céllal készült, hogy teljes körű tájékoztatást adjon azon természetes személyek részére, akiknek személyes adatait a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok kapcsán, a tájékoztatóban rögzített adatkezelő vagy adatkezelők kezelik.

Az Adatkezelési Tájékoztató 2 tartalom fejezetből épül fel:

– első rész: általános érvényű tájékoztatás (itt találja – többek között – a jogaira, jogorvoslati lehetőségeire és az adatbiztonságra vonatkozó tájékoztatást),

– második rész: az adatkezelő által meghatározott adatkezelési célok (itt találja a különböző célú adatkezelések listáját és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos konkrét információkat).

Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató olvasása közben olyan kifejezéseket talál, melyekkel nincs tisztában, segítséget nyújthat a tájékoztató végén található “Adatvédelmi kisokos”, ahol az egyes kifejezések szómeghatározásai találhatók. Amennyiben olyan kérdések merülnek fel önben, melyekre a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem talál választ, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Postai levelezés során: Yuva Kft., 7696 Hidas, Dózsa Gy. u. 12.

Telefon: +36-20-526-68-15

E-mail cím: info@yuva.hu

I. fejezet – Általános – nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó – tájékoztató

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”-ként megjelölt személy (aki vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja)(továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tart nyilván és jelent be az adatvédelmi nyilvántartásba, valamint ad róla tájékoztatást jelent Adatkezelési Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében.

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba foglalták. Az adatkezelő  adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre.

Az érintett jogai

1.) Kérelmet intézhet az adatkezelő felé…

1.a.) Kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy)(továbbiakban: érintett) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő információszerzésen kívül az érintett a személyes adatait érintő adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.

1.b.) Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését

Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

1.c.) Kérelmezheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését vagy zárolását. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha

 1. a) annak kezelése jogellenes;
 2. b) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 3. c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 4. d) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről értesíti az érintettet. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Postai levelezés során: Yuva Kft., 7696 Hidas, Dózsa Gy. u. 12.

E-mail cím: info@yuva.hu

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról.

2.) Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen…

Az érintett – nyilatkozat formájában – az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

3.) Kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet…

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogérvényesítés

1.) Első körben az adatkezelőnél éljen panaszával

Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon.
A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja:

Postai levelezés során: Yuva Kft., 7696 Hidas, Dózsa Gy. u. 12.

Telefon: +36-20-582-05-66

E-mail cím: info@yuva.hu

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz.

2.) Másod sorban forduljon a Hatósághoz

Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt már megkereste, de a rá – jogszabályilag – meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

A NAIH elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Web: naih.hu

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: 06 1-475-71-86, 475-71-00

Telefax: 06 1-269-35-41

3.) Végső esetben forduljon Bírósághoz

Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:

jogainak megsértése esetén, valamint

ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,

ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül),

ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,

ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,

A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, így:

Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó) gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolva és az érintetthez rendelve.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választották, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve azon eseteket, amikor ez aránytalan nehézséget jelent az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak.

II. fejezet – Adatkezelési célok

 1. számú cél – Web Shop tagság (regisztráció)

1.) Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó neve: Kiss Tamás

Telefonszám: +36-20-582-05-66

E-mail cím: info@yuva.hu

Adatkezelő adószáma: HU 13265302-2-02

Adatkezelő neve: Yuva Kft.

Adatkezelő típusa: Gazdasági társaság

Adatkezelő címe: Magyarország, 7696 Hidas, Dózsa Gy. u. 12.

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: www.yuva.hu (yuva.hu webshop)

3.) Az adatkezelés célja: Web Shop tagsági viszony létesítése (regisztráció)

Adatkezelés céljának leírása: regisztrációval történő tagsági viszony létrehozása, a regisztráló személy honlapon keresztül történő tevékenységének nyomonkövethetősége, valamint a szolgáltatások újbóli igénybevételekor a vásárlási folyamat egyszerűsítése.

4.) Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

5.) Adatfeldolgozás

5.1. Webáruház

Adatfeldolgozó neve: Yuva Kft.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Webáruház működtetése

Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 7696 Hidas, Dózsa Gy. u. 12.

Telefonszám: +36 20 582-05-66

E-mail cím: info@yuva.hu

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.yuva.hu

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

5.2 Marketingszoftver szolgáltató

Adatfeldolgozó neve: Skycentrum Betéti Társaság

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Marketingszoftver szolgáltatás

Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 1089 Budapest, Golgota utca 3.

Telefonszám: (+36) 30 624 39 34

E-mail cím: info@marketingszoftverek.hu

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): Amazon Web Services, Inc. (http://aws.amazon.com/)

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok: vezetéknév, keresztnév, értesítési telefonszám, E-mail cím, számlázási cím (számlázási név, ország, irányítószám, város, utca, házszám), szállítási cím (számlázási név, ország, irányítószám, város, utca, házszám).

A felsorolt személyes adatok a vásárlással létrejövő szerződés teljesítése érdekében szükségesek.

Az adatok kezelésének időtartama: Érintett kérésére történő törlés

Adatkezelés időtartama: A személyes adatokat a tagsági viszony megléte alatt kezeljük. A tagság az érintett törlésre irányuló kérésétől számított 5 munkanapon belül szűnik meg.

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

7.) Érintettek köre: a weboldalon regisztráló természetes személyek

8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő webshop üzemeltetésével megbízott alkalmazottja

9.) Az adatkezelés nyilvántartási száma: a Hatóság nem veszi nyilvántartásba olyan adatkezelési céllal történő adatkezeléseket, amely az adatkezelővel tagsági viszonyban álló személyek adataira vonatkoznak.

 1. számú cél – Web Shop üzemeltetése

1.) Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó neve: Kiss Tamás

Telefonszám: +36-20-582-05-66

E-mail cím: info@yuva.hu

Adatkezelő adószáma: HU 13265302-2-02

Adatkezelő neve: Yuva Kft.

Adatkezelő típusa: Gazdasági társaság

Adatkezelő címe: Magyarország, 7696 Hidas, Dózsa Gy. u. 12.

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: www.yuva.hu (yuva.hu webshop)

3.) Az adatkezelés célja: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

Adatkezelés céljának leírása: információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása valamint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása

4.) Adatkezelés jogalapja: Törvény rendelkezése alapján az érintett hozzájárulása nélküli adatkezelés tekintetében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a számviteli bizonylatok tárolása esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

5.) Adatfeldolgozás

5.1. Webáruház szolgáltató

Adatfeldolgozó neve: Yuva Kft.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Webáruház működtetése

Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 7696 Hidas, Dózsa Gy. u. 12.

Telefonszám: +36 20 526 6815

E-mail cím: info@yuva.hu

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.yuva.hu

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

5.2. Áruszállítás (GLS Hungary Kft.)

Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás

Az adatfeldolgozó címe: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

Telefonszám: +36 1 802 0265, +36 20 890 0660

E-mail cím: info@gls-hungary.com

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

5.3 Marketingszoftver szolgáltató

Adatfeldolgozó neve: Skycentrum Betéti Társaság

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Marketingszoftver szolgáltatás

Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 1089 Budapest, Golgota utca 3.

Telefonszám: (+36) 30 624 39 34

E-mail cím: info@marketingszoftverek.hu

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): Amazon Web Services, Inc. (http://aws.amazon.com/)

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

5.4 Barion Payment Zrt. elektronikuspénz-kibocsátó (Bankkártya fizetési szolgáltató)

Adatfeldolgozó neve: Barion Payment Zrt.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az adatfeldolgozó címe: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

Telefonszám: +36 1 464 70 99

E-mail cím: hello@barion.com

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.barion.com

Tevékenység engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

– Vezetéknév, Keresztnév (adategyeztetéshez)

– E-mail (kapcsolattartáshoz, technikai művelet végrehajtásához, visszaigazolás küldéséhez)

– Belföldi mobil telefonszám (kapcsolattartáshoz, szállításhoz)

– Vevő neve (számlázáshoz, szállításhoz)

– Számlázási cím /Város, Irányítószám, Utca, házszám/ (számlázáshoz)

– Szállítási cím /Város, Irányítószám, Utca házszám/, amennyiben eltér a számlázási címtől (szállításhoz)

Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelő az ezen céllal kezelt személyes adatokat a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást követően törli. A szerződés regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésével szűnik meg. Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 évig tárolja.

Adatkezelés időtartama: A szerződés elmaradása esetén azonnal, szerződés létrejöttekor annak teljesítéséig, illetve regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésekor töröljük az a személyes adatokat. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

7.) Érintettek köre: a weboldalon megvásárolható árut megrendelő természetes személyek

8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő webshop üzemeltetésével megbízott alkalmazottja

9.) Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-Folyamatban

 1. számú cél – Hírlevelezés

1.) Az Adatkezelő adatai

Adatfeldolgozó neve: Yuva Kft.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Webáruház működtetésével kapcsolatos információközlés- Hírlevelezés

Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 7696 Hidas, Dózsa Gy. u. 12.

Telefonszám: +36 20 526 6815

E-mail cím: info@yuva.hu

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.yuva.hu

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: https://www.salesautopilot.hu

3.) Az adatkezelés célja: Hírlevelezés

Adatkezelés céljának leírása: Gazdasági reklámot is tartalmazó E-mail hírlevelek küldése a hírlevélre feliratkozók részére.

4.) Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

5.) Adatfeldolgozás

5.1. Tárhelyszolgáltató

Név: BARKA és TÁRSA Bt.

Cím: 7741 Bogád, Virág utca 1.

Képviselő: Barka Tamás

E-mail cím: barkaestsa@gmail.com

Telefon: +36 30 284 5594

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

5.2.) Marketingszoftver szolgáltató

Adatfeldolgozó neve: Skycentrum Betéti Társaság

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Marketingszoftver szolgáltatás

Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 1089 Budapest, Golgota utca 3.

Telefonszám: (+36) 30 624 39 34

E-mail cím: info@marketingszoftverek.hu

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): Amazon Web Services, Inc. (http://aws.amazon.com/)

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok: név, E-mail cím, IP cím, feliratkozás időpontja

Az adatok kezelésének időtartama: a weboldal-tagság megszűnésekor vagy hírlevél-leiratkozáskor azonnal, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül.

Adatkezelés időtartama: a tagság időtartama alatt

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

7.) Érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó természetes személyek

8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő hírlevelezéssel megbízott alkalmazottja

9.) Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-folyamatban.

III. fejezet

Adatvédelmi kisokos (meghatározások)

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 • adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezáltal a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik;

Jelen  Adatkezelési Tájékoztató v1-H170625 ide kattintva PDF formátumban is letölthető!

Jelen Adatkezelési Tájékoztató sablon a www.webjogimegfeleles.hu terjesztésében elérhetővé tett Adatkezelési Tájékoztató sablon alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató sablon a szerzői jogról szóló törvény értelmében jogvédelem alatt áll és a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, így tilos a szerző engedélye nélküli bármely módon történő felhasználása, így különösen többszörözése, terjesztése, átdolgozása.

2019 Minden jog fenntartva!